• ภาษาไทย
    • English

โครงการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่4 การนำเสนอผลงานการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่4 การนำเสนอผลงานการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน พื้นที่คลองห้วยยาง ย่านเมืองเก่าทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง และชาวบ้านในชุมชนคลองห้วยยาง เข้ารับฟังการเสวนา เยี่ยมชมนิทรรศการที่นักศึกษาได้จัดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลของคลองห้วยยาง มีคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรวิชาการผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น และได้มอบโมเดลผังคลองห้วยยาง ให้แก่ตัวแทนชุมชนคลองห้วยยาง ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป