• ภาษาไทย
    • English

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม

วันที่ 30 - 1 กันยายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดการการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ หลักสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการในการสอบโครงร่างในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

- รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน

- รศ.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

- ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์

- ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

- อาจารย์ศรุติ โพธิ์ไทร ได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สมบูรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย