• ภาษาไทย
    • English

โครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน ปี 57

เมื่อระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557 นักศึกษาหลักสูตรวิชาจิตรกรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน ขี้น โดยการทาสีและสร้างจิตรกรรมบนฝาผนัง อาคารเรียน โรงเรียนบ้านควนกบ หมู่ 7 ตำบลคลองหอยไข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการบริการวิชาการที่ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพยิ่งขึ้น โดยการนำของอาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก หัวหน้าสาขาศิลปกรรมและออกแบบ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม