• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปี่ที่ 2 รับรางวัลการประกวดประติมากรรมทราย ชายหาดชลาทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ ได้แก่
1.นายภานุวัฒน์ บุญธรรม
2.นายภูริณัฐ กุตติ
3.นางสาวฉัตรศิริ พิศาลโกศล
4.นางสาววาทิณี สงสุวรรณ

ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรในการประกวดประติมากรรมทราย ชายหาดชลาทัศน์ ครั้งที่ 1 The 1st Chalathat Beach Sand Sculpture Competition ในวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562
หัวข้อ “สร้างสรรค์ศิลปะรักษาธรรมชาติ เพื่อหาดทรายมีชีวิตยั่งยืน” ภายใต้การดูแลของอาจารย์บูชา ผกากรอง