• ภาษาไทย
    • English

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2562 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในงานประชุม และ อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเสวนา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยและศูนย์เรียนรู้โหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา