• ภาษาไทย
    • English

สนง.ประมาณ ที่ นร 0702/ว137 วันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผน มทร.ศรีวิชัย

หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0702/ว137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ