• ภาษาไทย
    • English

การประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 การประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายแกนนำท่องเที่ยวชุมชนหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวสิวาภรณ์ โส๊ะเบ็ญอาหลี ,รองชนะเลิศอันดับ 2 นาย ธนากรณ์ กลิ่นโท และรางวัลชมเชย 3 รางวัลนางสาว กิติมา เวสารัชพิทักษ์ นางสาวซอลญ่า เหล็มและ และนางสาวโรสลัยลา มะสาแม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และจัดการประกวด ณ เซลทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่