• ภาษาไทย
    • English

การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน
หากประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ๑๗๖๕ 
สายด่วนวัฒนธรรม