• ภาษาไทย
    • English

การประกวดศิลปกรรมโครงการสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปิน ครั้งที่ 1


 

การประกวดศิลปกรรมโครงการสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปิน ครั้งที่ 1

          สาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดหัวข้อในการประกวดวาดภาพ
หัวข้อ "สร้างศิลป์ ถิ่นศรีวิชัย"โดยมีเนื้อหาและแรงบันดาลใจจาก วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าและสุนทรียะก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม สะท้อนความเป็นภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์

 

ระดับการประกวด

 -ระดับอายุ 13-15 ปี
 -ระดับอายุ 16-18 ปี

รางวัล 

เงินรางวัลรวม 33,000 บาท
 
1.รางวัล ระดับอายุ13-15 ปี

 -รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1รางวัล พร้อมโล่รางวัล
 -รางวัลที่ 2 รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 -รางวัลที่ 3 รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 1รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 -รางวัลสนับสนุน รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

2.รางวัล ระดับอายุ16-18 ปี
 -รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 1รางวัล พร้อมโล่รางวัล
 -รางวัลที่ 2 รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 1รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 -รางวัลที่ 3 รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 -รางวัลสนับสนุน รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

สถานที่รับผลงาน

หอศิลป์สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จ.สงขลา เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.0-7431-7173, 08-9878-0267 โทรสาร.0-7431-7174


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ