• ภาษาไทย
    • English

การบริการวิชาการประจำปี 2557

 


โครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน ปี 2557
เมื่อระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557 นักศึกษาหลักสูตรวิชาจิตรกรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน ขี้น โดยการทาสีและสร้างจิตรกรรมบนฝาผนัง อาคารเรียน โรงเรียนบ้านควนกบ หมู่ 7 ตำบลคลองหอยไข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการบริการวิชาการที่ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพยิ่งขึ้น โดยการนำของอาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก หัวหน้าสาขาศิลปกรรมและออกแบบ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม
 


 


โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

นายนวัตทกร อุมาศิลป์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้จัดโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นโครงการทางด้านการบริการวิชาการ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าจากภูมิปัญญาไทย และยังเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกลุ่ม OTOP อีกด้วย โดยจัดขึ้น ในวันที่ 4 – 6 กันยายน 2557 ณ กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อผ้ามุสลิมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557