• ภาษาไทย
    • English

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ปรัชญาการศึกษา

"เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานกิจกรรม ด้วยปรัชญา IONIC"

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
"คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน้นผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและระดับสากล"
 

 

นโยบาย
พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส

 

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในภูมิภาคและระดับชาติ
2. ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างคุ้มค่า
3. บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบนวิถีชีวิตแบบพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน                        
2. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน    
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
4. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะเหมาะสม
5. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถตอบสนองชุมชนและสังคม
 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านสถาปัตยกรรม ที่มีความชำนาญด้านการปฏิบัติมีคุณภาพ คุณธรรม ได้มาตรฐาน
2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ
3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ การวิจัย การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมแบบพึ่งตนเอง และเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างของระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
5. เพื่อเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
    1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
    1.2 พัฒนาการจัดการศึกษา
    1.3 พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
 3. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
     3.1 ผลิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
     3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม