• ภาษาไทย
  • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติและข้อมูลทั่วไป  ความเป็นมา

                 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แยกออกมาจาก คณะวิชาช่างโยธาในปีการศึกษา 2535 โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชาออกแบบ” โดยมีแผนกในสังกัดคือ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและแผนกวิชาศิลปกรรมต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิชาสถาปัตยกรรม” ในปีการศึกษา 2542 เนื่องจากสถาบันต้องการให้ใช้ชื่อคณะวิชาเหมือนกัน

              การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม” รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษาปีทิ่5 (ม.8) ในสมัยนั้นเข้าเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 3ปี มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 14 คน

 • ปีการศึกษา 2514 เปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เป็น “แผนกวิชาสถาปัตยกรรม” และได้เปลี่ยนหลักสูตรรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) เข้าเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และปีการศึกษา 
   
 • ปีการศึกษา 2517 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เข้าเรียน ปวส. หลักสูตร 2 ปี 
   
 • ปีการศึกษา 2524 เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม”
   
 • ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี
   
 • ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
   
 • ปีการศึกษา 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และมาตรา 17(2)(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2551 จึงประกาศให้  “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดย ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551
   

   

  ตราสัญลักษณ์
         
          ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรม  เป็นหัวเสาไอโอนิค
   
            I       IMAGINATION            ก่อ       จินตนาการ
           O       ORIGINAL                  เกิด       การสร้างสรรค์
           N       NOBLE                       ร่าง       งามความดี
           I        INTELLIGENT             สร้าง      ความเป็นเลิศ
           C       CULTURE                   สรรค์     ศิลปะ สถาปัตย์

  สีประจำคณะฯ

   สีแสด - สีดำ

   

  คำขวัญ / คติพจน์
   
  “ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน : โยคา เว ชายเต ภูริ”

   

  พรรณไม้ประจำคณะ

   

         
          
           ชื่อพันธุ์ไม้       หางนกยูงฝรั่ง
           
           ชื่อสามัญ         Flam-boyant, The Flame Tree, Royal Poinciana
           
           ชื่อวิทยาศาสตร์ Delonix regia (Bojer).
   
     วงศ์     Caesalpinioideae