• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้แก่ผู้บริหาร ครู บรรณารักษ์ นักเรียน และผู้สนใจทุกระดับ  มาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครที่กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 เบอร์มือถือ 088-398-1231 โทรสาร 0-7431-7679 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.lib.tsu.ac.th