• ภาษาไทย
    • English

สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ทั้ง 4 หลักสูตร เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ณ อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย