• ภาษาไทย
    • English

ผลงาน/รางวัล อาจารย์ ประจำปี 2558

 

ผลงานอาจารย์ประจำปี 2558


: ดร.จเร สุวรรณชาต ได้รับอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ขอถือสิทธิและรูปเขียนแผ่นผนังจากใบตาลโตนด (Palm Tree leaf Wall Panel)
:จัดนิทรรศการผลงานหน่วยวิจัย ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ระหว่างวันที่ 4 -6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย
: เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม IMT-GT 2015 Symposium on Livable Old-Town Tourism ระหว่างวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

งานวิจัย ประจำปี 2558 (งบแผ่นดิน)


อาจารย์อารีนา อีสามะ                                                                                                                
การพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผ้าบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย

อาจารย์อภิฤดี อนันตพงศ์                                                                                   
อัตลักษณ์ลังกาสุกะสู่อาภรณ์มุสลิมร่วมสมัย

 


งานวิจัย ประจำปี 2558 (งบรายได้)


อาจารย์พลากร  พันธุ์มณี และ อาจารย์อิงอร  เพ็ชรเขียว                                                                   
ศึกษาความเป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงโนรา12 ท่ารำ(ของคน) สู่โนรากินรีศรีวิชัย(ขานก)

ผศ. ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว
วาดเส้นสร้างสรรค์ ชุด สัญญะจากบริบทของสังคม

อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมากและอาจารย์พลากร  พันธุ์มณี
หนังสือนิทานสำหรับผู้พิการทางสายตา

 


งานวิจัย ประจำปี 2558 (งบภายนอก การเคหะแห่งชาติ)


ดร.จเร สุวรรณชาต
โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในบริบทการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนที่มีคุณค่าโดยการเคหะแห่งชาติ