• ภาษาไทย
    • English

ผลงาน/รางวัล อาจารย์ ประจำปี 2560

  ผลงานอาจารย์ประจำปี 2560


:อาจารย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 151 - 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

:อาจารย์กิตติ พิมเสน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 151 - 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

งานวิจัย ประจำปี 2560 (งบแผ่นดิน)


อาจารย์มงคล ชนินทรสงขลา  ผศ.วีราวรรณ  มารังกูรและผศ.พันธเทพ มารังกูร                                                                              
แนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์เมืองเก่าชัยบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง

อาจารย์วรสุดา  ขวัญสุวรรณและอาจารย์อิงอร เพ็ชรเขียว                                                                                                           
การประยุกต์รูปแบบลวดลายจากเครื่องแต่งกายมโนราห์ โดยใช้เทคนิค การพิมพ์ 3 มิติ

ผศ.สาทินี วัฒนกิจ และอาจารย์อิงอร  เพ็ชรเขียว
ความสบายเชิงอุณหภาพของสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น: อาคารในชุมชนและเรือนพื้นถิ่นในเมืองสงขลา เมือง ตรัง                                                                                                                                                                  

 

งานวิจัย ประจำปี 2560 (งบรายได้)


อาจารย์ปิยาภรณ์   ธุระกิจจำนง                                
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอาคารเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาอาคารบ้านพักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                                                                       
                                                                                                                                                      

อาจารย์งามเพชร    อัมพรวัฒนพงศ์                                                                                                        
วัสดุตกแต่งภายในอาคารจากใบและลูกสนทะเล

 

อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง
ออกแบบม่านกันแสงจากใยทางตาลโตนด                                                                                                                                                              

อาจารย์พิษณุ อนุชาญ                                                                                                    
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยใบยางพาราสำหรับตกแต่งภายในอาคาร

 

 งานวิจัย ประจำปี 2560 (งบภายนอก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


ดร.จเร  สุวรรณชาติ
การจัดทำแผนแม่บท โครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถาน
และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก                                                                                                                                                                

 

(งบภายนอก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

: ดร.ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม

 - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ABC “แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่ ลุ่มน้ำปะเหลียนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

- โครงการวิจัย “การประเมินคุณค่ามรดกสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น บริเวณเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา”                                (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชนูปถัมภ์ (ASA))