• ภาษาไทย
    • English

การบริการวิชาการประจำปี 2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
>>รายละเอียด<<

  โครงการรักษ์ชะแล้ กิจกรรมเพื่อวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการรักษ์ผัง รักชุมชนชะแล้
>>รายละเอียด<<

 


 


โครงการรักษ์ชะแล้ กิจกรรมเพื่อวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

"สร้าง สื่อ เด็ก รักษ์ชะแล้"
>>รายละเอียด<<

 โครงการรักษ์ชะแล้ กิจกรรมเพื่อวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึก

 โครงการรักษ์ชะแล้ กิจกรรมเพื่อวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการจิตรกรรมเพื่อชุมชน