• ภาษาไทย
    • English

Philosophy/Vision/Mission

Philosophy/Vision/Mission


 

วิสัยทัศน์ (Vision)
"คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน้นผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและระดับสากล"