• ภาษาไทย
    • English

Memorandum of Understanding between University and Community

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีและผู้บริหารคณะต่างๆ ทั้ง 15 คณะ ของมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับชุมชนต่างๆ ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับชุมชนสะท้อน ต.สะท้อน อ.นาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายจำนงค์ ดำแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ให้เกียรติมาร่วมลงนามข้อตกลง ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวอีกด้วย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)