• ภาษาไทย
    • English

เอกสารภายใน


 

คำอธิบาย : 1) หากหนังสือเชิญไม่ระบุชื่ออาจารย์ อาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายต้องทำการขออนุญาต

 


  • (FORM_01) ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ (อาจารย์)
  • (FORM_02) ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ (อาจารย์ + นักศึกษา)
  • (FORM_03) ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ (อาจารย์ + นักศึกษาใช้งบประมาณจากฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัย)
    (โครงการส่่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรมของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์)

 


  • (FORM-04)  ขออนุญาตเดินทางเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาต (อาจารย์)
  • (FORM-05)  ขออนุญาตนำนักศึกษาเดินทางเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาต (อาจารย์ + นักศึกษา)