• ภาษาไทย
    • English

การขอ License ในการใช้งาน Application ZOOM

คณาจารย์ และบุคคลากรทุกท่าน สามารถขอใช้งาน Application ZOOM แบบมี License ได้
โดยสามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ได้ยื่นขอแจ้งไว้
ติดต่อแจ้งประสงค์ขอ License Zoom ที่  Email :  Warunyu.t@rmutsv.ac.th

กรุณากรอกข้อมูลการขอ License ก่อนการใช้งานล่วงหน้า

 

 


 

 

 

 

 

การใช้งาน

**ผู้ใช้งานต้องทำการใช้งาน ผ่านหน้าเว็ปไซต์   
 
https://ruts.zoom.us/

และ sign in ด้วย e-passport ของมหาวิทยาลัย