• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

 ชื่อ-สกุล             :   ผศ.ตะวัน  ตนยะแหละ                 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Tawan  Tonyalah
ตำแหน่ง        :   หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
TEL               : 074-317173
EMAIL          : nood_nood@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

 ชื่อ-สกุล             :  นางสาวนภท์ชนก  ขวัญสง่า 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Sirima  Sattayathan
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : nood_nood@hotmail.com snoopy_puk@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

ชื่อ-สกุล             :   ผศ.อารีนา  อีสามะ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Arena  Esama
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : Arena2521@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

ชื่อ-สกุล             : ดร.นวัทตกร  อุมาศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Nawatthakorn  Umasin
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : nawatthakorn.rmutsv@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวอภิฤดี  อนันตพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Apiradee  Anantapant
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : apiradee.a@rmutsv.ac.th
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : ผศ.วรสุดา  ขวัญสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Worasuda  Khwansuwan
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : nongwarada@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวณัฐชนา  นวลยัง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Natchana  Nuanyang
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : Ja_aa1905@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             :  ดร. ชไมพร  มิตินันท์วงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Chamaiporn Mitinunwong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : chamaiporn.m@rmutsv.ac.th
Profile            : ดูรายละเอียด