• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร - สำนักงานคณบดี

บุคลากร-สำนักงานคณบดี

 ชื่อ-สกุล             : อาจารย์จิฬา  แก้วแพรก
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Chila  Kaewpraek
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Chila.k@rmutsv.ac.th,Chila.kaepraek@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่    หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 ชื่อ-สกุล             : นางปิยะวรรณ  นวลทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Piyawan  Nuanthong
ตำแหน่ง        : หัวหน้างานบริหาร
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : emmybox@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่   : งานงบประมาณ,งานนโยบายและแผน,งานพัสดุ

ชื่อ-สกุล             : นายพัชร  แสงสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Phatchara  Saengsuwan
ตำแหน่ง        : หัวหน้างานวิชาการ
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Phat.chara@yahoo.com
ปฏิบัติหน้าที่    : งานประกันคุณภาพการศึกษา,งานวิชาการ

ชื่อ-สกุล             : นายปราโมท  ปัตตา 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Pramote  Patta
ตำแหน่ง        :  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Fifa_104@hotmail.com
ปฏิบัติหน้าที่     : งานกิจกรรมนักศึกษา,งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล             :   นางสาววรุณี  เกลี้ยงช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Warunee  Klianchoy
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Warunee_kl@hotmail.com
ปฏิบัติหน้าที่     : งานสารบรรณ,งานธุรการ

ชื่อ-สกุล             : นางสาวนิชานันท์  ขวัญปาน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Nichanan khwanpan
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Nichanan.k@rmutsv.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่     :  งานบัญชีการเงินและเบิกจ่าย

ชื่อ-สกุล             : นางสาวมณฑิตา  ศรีพล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Montita  Sirpon
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : montita.s@rmutsv.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่            : งานบุคลากร,งานพัฒนานักศึกษา

ชื่อ-สกุล             :   นางรัชนก  จิรนิล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Ratchanok  Jiranil
ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Ratchanok.191@hotmail.com

ปฏิบัติหน้าที่     : งานพัสดุ

ชื่อ-สกุล             : นายภคิน  พญารัง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Phakin  Payarang
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : phakin.p@rmutsv.ac.th

ปฏิบัติหน้าที่        : งานวิชาการ,งานวิจัยและบริการวิชาการ

ชื่อ-สกุล             : นายวรัญญู  ธรรมโชติ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Warunyu  Thammachot
ตำแหน่ง        : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Warunyu.t@rmutsv.ac.th

ปฏิบัติหน้าที่     : งานสารสนเทศ,งานอาคารสถานที่

ชื่อ-สกุล             : นางสาวจิรัฐติกาญจน์  แก้วยอด  
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Jirattigan  Kaewyod
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
E-MAIL          : Ayny_Jirattigan@hotmail.com                                                               ปฏิบัติหน้าที่    : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวชนพรรณ  สังฆกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Chanapan Sangkakit
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : wirojanee@hotmail.com

ปฏิบัติหน้าที่   : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวอธิญา  รัตนมา
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Atiya  Rattanama
ตำแหน่ง        : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Atiya2532@gmail.com

ปฏิบัติหน้าที่   : งานทะเบียน,งานการเงิน

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวสุภาภรณ์  สุขสว่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Supaphorn  Suksawang
ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : Supaphorn.s@rmutsv.ac.th

ปฏิบัติหน้าที่     :งานประชาสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล             : นายวัลลภ  มีเสน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Wallop  meesan
ตำแหน่ง        : พนักงานอาคารสถานที่
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : -

ปฏิบัติหน้าที่    พนักงานอาคารสถานที่

ชื่อ-สกุล             :  นายวิชัย  ทวีช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Wichai  Thawichuai
ตำแหน่ง        : พนักงานอาคารสถานที่
TEL               : 074-317173
E-MAIL          : -

ปฏิบัติหน้าที่    : พนักงานอาคารสถานที่