• ภาษาไทย
    • English

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนฯ

 


 

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการด้านกิจกรรม และการใช้อาคารสถานที่
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019