• ภาษาไทย
    • English

วันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและ คนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 แบบนิวนอร์มอล โดยมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติดี โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี นางสาวบรรฤดี สุวรรณขาว นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับโล่รางวัลในประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา