• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการจัดรุ่นที่ 1วันที่ 25-26 ก.ค.2563  และรุ่นที่ 2  วันที่ 1-2 ส.ค.2563 โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี อาจารย์ เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการ มีคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จะมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ การบรรยายธรรมะ จากพระพงศกร จันทร์แก้ว (หลวงพี่กาโตะ), และการบรรยายเกี่ยวพิษภัยยาเสพติดให้แก่นักศึกษา จาก พ.ต.ท.วีระ หมวดเอียด และ ด.ต.พิรุณ พรหมจรรย์ ก.ก.สืบสวน4 บก.สส.ภ.9 กิจกรรมการฝึกเข้าฐานทดสอบกำลังใจ จากครูฝึก ทหาร ฐานทัพเรือสงขลา และกิจกรรมจากสโมสรนักศีกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อเพิ่ม ความสัมพันธ์กันในหมู่คณะ ณ ลานกิจกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย