• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาศิลปกรรมและออกแบบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาศิลปกรรมและออกแบบ มีคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาศิลปกรรมและออกแบบเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านทัศนศิลป์ รศ.ดร.สมพร ธุรี ,ศ.เดชา วราชุน และด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน และ รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล ให้คำชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย