• ภาษาไทย
    • English

ผศ.กิตติ พิมเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์เป็นวิทยากรในโครงการ "มีดินสอ กระดาษและสี ชีวิตนี้ก็มีสีสัน"

ผศ.กิตติ พิมเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ "มีดินสอ กระดาษและสี ชีวิตนี้ก็มีสีสัน" เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างจิตสำนึก และการป้องกันการติดยาเสพติดของผู้ต้องขัง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ TO BE NUMBER ONE ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2563 ณ แดนกีฬาและฟื้นฟูสมรรถนผู้ต้องขัง  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา