• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการ RUTS Boot Camp 2020

เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมโครงการ RUTS Boot Camp 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ประธานโครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ในการนี้ได้ Workshop หัวข้อ กระบวนการของธุรกิจ Startup ในหัวข้อ -Ice Breaking (กิจกรรม PDCA) -จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Startup Inspiration) -การระบุลูกค้าเป้าหมาย (Customer Targeting) -Workshop วิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการ -Design Thinking โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมสามารถเสนอแผนธุรกิจไอเดียการออกแบบกระเป๋าที่ผู้ซื้อสามารถออกแบบเองได้ เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการนี้ด้วย