• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการ AD. OPEN HOUSE 2020

เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม จำนวน 12 คนได้เข้าร่วมโครงการ AD. OPEN HOUSE 2020 เพื่อร่วมทำ workshop กับทางสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Jindal School of Art and Architecture (JSAA) โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์เข้าร่วมด้วย ในการนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Automation for Daily Living โดย Prof.Dr.Thomas Mical เป็นผู้บรรยาย โดยมีอาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ และอาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์เป็นผู้ดูแล (The Department of Architecture' Rajamangala University of Technology Srivijaya joined The AD. OPEN HOUSE 2020 Internation Workshop with Walailak University, Jindal School of Art and Architecture Jindal Global University (India) and Prince of Songkla University. Attention a Special Lecture "Automation for Daily Living" by Prof.Dr. Thomas Mical. There are Third and Second Year Student to joining. By Aj.Panupannadda Damnuirawat and Aj.Ruengrumpa Intaraksa)