• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา