• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์และนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย

วันที่ 26 กันยายน 2563 ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทนคณบดี คณาจารย์ และ ผู้แทนนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมต้อนรับและจัดแสดงผลงานวิจัยในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง