• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2563 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย