• ภาษาไทย
    • English

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning โดย มี อาจารย์พิษณุ อนุชาญ อาจารย์หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย