• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมนำเสนอแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คุณชายแดน เสถียร และคุณวีรศักดิ์ เพ็ชรแสง สถาปนิก และเจ้าของอาคาร บ้านเก้าห้อง ย่านเมืองเก่าสงขลา ร่วมรับฟังแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร โดยมี ดร.จเร สุวรรณชาต ผศ.สาทินี วัฒนกิจ และดร.ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์ประจำรายวิชาการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 จำนวน 54 คน ได้นำเสนอแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร บ้าน 9 ห้อง ย่านเมืองเก่า สงขลา ในการออกแบบอาคารให้เข้าสู่สภาวะน่าสบายถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
จากการที่นักศึกษาได้ลงสำรวจพื้นที่ ในครั้งที่แล้ว และผลงานนักศึกษาทั้งหมดจะทำการจัดแสดง ณ เมืองเก่าสงขลา ต่อไป