• ภาษาไทย
    • English

โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย

วันที่ 9 พ.ย.63 โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงานการออกแบบต่อชุมชน โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ ผศ.เจนจิรา ขุนทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนทะเลน้อย โดยบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอนในรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น โดยมีนายชูศักดิ์ พจนากนกกุล ปลัดอาวุโสอำเภอควนขนุน ปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนทะเลน้อย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลงานการออกแบบของนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนทะเลน้อย ณ ห้องประชุมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง