• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมปี 2 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ชายหาดชลาทัศน์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเก็บขยะที่ถูกคลื่นซัดมาจากทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อมโดยมี ผศ.สาทินี วัฒนกิจ และ อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ เป็นผู้สอนในรายวิชานี้ ได้นำนักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้