• ภาษาไทย
    • English

โครงการรายงานผลการดำเนินการวิจัยและส่งผลผลิตงานวิจัย

ในวันนี้ 26 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิจัยในโครงการการวางแผนเส้นทางและนวัตกรรมการจัดเก็บขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผศ.สาทินี วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ หัวหน้า โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในโครงการรายงานผลการดำเนินการวิจัยและส่งผลผลิตงานวิจัย ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน โดยมีผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมภายในโครงการจะมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักวิจัย มีผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ เป็นผู้อำนวยการแผนวิจัยในโครงการฯ ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานวิจัยและส่งผลผลิตงานวิจัยทั้ง 7 โครงการ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย