• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่

วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขอวิชาสถาปัตยกรรมและอาจารย์ประจำรายวิชาการวาดภาพทางสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย โดยผลงานนักศึกษาดังกล่าวได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับงานวิจัย เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตระหนักถึงคุณค่าอาคารทางสถาปัตยกรรมในอดีต