• ภาษาไทย
    • English

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ชุมชน” มี ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในงานนี้เป็นการจัดแสดงผลงานของผู้วิจัย โดยชื่อนักวิจัยมีดังนี้ อาจารย์พิษณุ อนุชาญ ,อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์, ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ ,อาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ เป็นคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนักวิจัยร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจ และผู้ประกอบการในชุมชน เป็นการออกแบบนวัตกรรม ของที่ระลึก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยออกแบบจากวัฒนธรรมภาคใต้อย่างวันสารทเดือนสิบ เพื่อนำความสวยงามของวันสารทเดือนสิบมาทำเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม มีการออกแบบได้อย่างสวยงามความคิดสร้างสรรค์ ซ่อนเอกลักษณ์ของสงขลาได้ดีอีกด้วย ใน(ช่วงบ่าย) มีการบรรยายและเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ มีกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆเข้าร่วมฟังการบรรยาย ของนักวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลงานต่อไป และการจัดแสดงผลงาน จะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี (kid+Dee@Historic Center) อ.เมือง จ.สงขลา