• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ในวันที่ 26 มกราคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะให้กับเด็กพิการ โดยมีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม “ศิลปะสร้างรายได้ให้เด็กพิการ”
ดังนี้ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ,ผศ.กิตติ พิมเสน,อ.บูชา ผกากรอง,อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา