• ภาษาไทย
    • English

โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

อาจารย์สุรวัช หมู่เก็ม และอาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้อง 63505 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564
โดยมีคุณสาวิตรี จรัสศรี อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ