• ภาษาไทย
    • English

การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมือง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา(Smart City

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง นายสมชาย จันทรประทิน อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และตัวแทนจากภาคประชาชน ร่วมรับมอบพื้นที่ต้นแบบสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ. ดร.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมือง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา(Smart City)” โดยมมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา และเหมาะสมกับการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมของคนสงขลาทุกช่วงอายุ โดยการดำเนินการด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเทศบาลนครสงขลา