• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กิจกรรมที่ 1 การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ระบบออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบออนไลน์
โดยมี คณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและ หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง นักศึกษาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมการสัมนา มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน , รศ.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน ,อ.ศรุติ โพธิ์ไทร และ นายยุทธดนัย สมจิตต์ชอบ