• ภาษาไทย
    • English

ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสงขลา และมี ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดสงขลา ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และขอบคุณที่ให่้โอกาสในการเข้าร่วมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลงานชุมชนสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ความยั่งยืนต่อไป ณ ห้องเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบ: