• ภาษาไทย
    • English

ถ่ายทอดนวัตกรรมภายใต้โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากโหนด กล้วย เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ถ่ายทอดนวัตกรรมภายใต้โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากโหนด กล้วย เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก อบต.รำแดงและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน
- ฐานที่ 1 นวัตกรรมยางกล้วยในงานแฟชั่น
- ฐานที่ 2 นวัตกรรมผนังกาบกล้วย
- ฐานที่ 3 นวัตกรรมผนังบล็อคจากใยตาลโตนด