• ภาษาไทย
    • English

จัดเวทีประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมชุมชนคลองบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และคณะวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์มงคล ชนินทรสงขลา อาจารย์ศิวกร พิเศษนิติโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์ณัฐพล แก้วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดเวทีประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมชุมชนคลองบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การบูรณาการการจัดทำผังภูมินิเวศร่วมกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนคลองบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันระหว่างศาสตร์ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการตลาด ร่วมกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความเชื่อมโยงพื้นที่คลองบางกล่ำ โดยมีส่วนราชการท้องถิ่นทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าบ้านหาร และเทศบาลตำบลท่าบางเหรียง รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแกนนำประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล การสะท้อนสภาพปัญหาในพื้นที่ ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและกลุ่มวิสาหกิจในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม