• ภาษาไทย
    • English

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 “แรกพบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้”

เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ , อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช คณาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วม โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 “แรกพบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- โครงการฟื้นใจเมืองเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อ.ดร.วศิน โกมุท
- โครงการ EAT PRAY LOVE หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อ.ดร.สิริวิท อิสโร
- โครงการ“อย่างแจ่ม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย อ.ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ
กิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ห้องย่อย 5 เรื่อง
ห้องที่ 1 ระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI)
ห้องที่ 2 จักรวาลนฤมิต (Metaverse)
ห้องที่ 3 แผนที่วัฒนธรรม (Cultural mapping)
ห้องที่ 4 การออกแบบและนวัตกรรม (Design and Innovation)
ห้องที่ 5 การพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
และ กิจกรรมการระดมสมองเพื่อวางแผนกรอบงานวิจัย และการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอ พร้อมเรียนรู้ สู่งานวัฒนธรรม และนำมาต่อยอดในงานวิจัย ต่อไป