• ภาษาไทย
    • English

สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนา กิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนา กิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อ.ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเสวนากิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา
-กิจกรรมการออกร้านขายของผลิตภัณฑ์มโนราห์
-กิจกรรมการสาธิตและการผลิตผลิตภัณฑ์มโนราห์
-กิจกรรมการแสดงมโนราห์ของศูนย์ฝึกมโนราห์ในจังหวัดสงขลา
-กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ
-กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดมโนราห์
-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์
รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผูู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำ (MOU) กับ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา สำหรับการหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา
โครงการบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
สนับสนุนงบประมาณโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดโดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) สงขลา