• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วม กิจกรรม ASA WORKSHOP STREET WONDERASA WORKSHOP 2022

เมื่อวันที่ 24 -​26 เมษายน​ 2565 ที่ผ่านมา นายภูธเนศณ์ จิตนิยม และนายอนุวัต ศรีมณี นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วม กิจกรรม ASA WORKSHOP STREET WONDERASA WORKSHOP 2022
โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับนิสิตนักศึกษา 65 โดยนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ จำนวน 7 สถาบัน ที่ปฏิบัติงานร่วมกันตามแนวคิด "พึ่งพา-อาศัย : CO - with CREATORs)